วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ว่าด้วยเรื่องค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลหรือ Health Benefits เป็นสัญญาเพิ่มเติมแบบหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เราไม่ต้องขาดรายได้ถ้าต้องพักรักษาตัวเข้านอนโรงพยาบาล